Lærervejledning for

Gymnasiale uddannelser

Omtanke Online er et digitalt læremiddel, der har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klasserummet og gennem undervisningen at give eleverne redskaber til at begå sig online med omtanke med vægt på

  • at skærpe elevers kommunikations- og kildekritiske sans 
  • udvikle elevers etiske forståelse.
  • styrke elevers digitale dannelse og robusthed 
  • styrke den enkelte elevs og klassens digitale trivsel 

Hvad er omtanke online?

Hvad er omtanke online?

 

Omtankeonline.dk er et digitalt læremiddel med 4 temaer, der som titlen indikerer handler om, som elev at blive bedre til at begå sig online med omtanke.

Omtanke handler om, at tænke sig om eller gøre sig overvejelser eventuelt på forhånd (ordbog). Omtanke kan forstås som det:

- at tænke på andre, at tage hensyn, være omsorgsfuld el. udvise ansvarlighed.  

Eller omtanke kan være:

- betragtning, betænkning, betænksomhed, eftertanke, eftertænkning, overlæg, 

overvejelse, sindighed, refleksion

På den måde har omtanke en dobbeltbetydning ved både at indeholde et etisk og et rationelt ærinde og det er netop denne dobbeltbetydning, der er vigtig at sætte på spil, når vi færdes online.

Digital dannelse

 

stockvault hand on computer mouse147460

Digital dannelse kommer i stigende grad på dagsordenen i samfundsdebatten. Men hvad er forskellen på digital dannelse, almen dannelse og demokratisk dannelse? Det er ofte svært at sætte skarpe skel. I dette læremiddel handler digital dannelse om at kunne begå sig med omtanke online. Med dette menes der, det at kunne begå sig socialt og etisk ansvarligt online såvel som offline. På den ene side handler det om at være  kritisk bevidst og have en sund skepsis i forhold til de informationer, budskaber og virkeligheder man møder online. På den anden side handler det om at kunne tænke og praktisere indlevelse og empati overfor de mennesker, man møder både i den online- og offlineverden. Desværre ser vi i disse år en del uheldige vaner og adfærd på de sociale medier både blandt, børn, unge og voksne med tilsværtning og hårdt sprog mod andre, online mobning og deling af billeder uden samtykke. Ikke sjældent sker det, at denne adfærd får konsekvenser og slår rod hos den enkelte, det går udover, som en negativ følgesygdom. Derfor er (digital) dannelse en væsentlig opgave i børn og unges opdragelse og læring i og udenfor skolen og kan henledes til Folkeskolens formålsparagraf §1, stk 

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." (uvm.dk, Folkeskolens formål)

 

Skaermbillede 2017 04 24 kl2. 09.47.14

 

4 overordnede temaer er valgt til at danne ramme om den indholdsmæssige del af Omtankeonline.dk. Disse forholder sig til kompetencemålene indenfor de udvalgte fag som ses i vejledningen. 

 

 

Sociale medier, sociale virkeligheder

Indhold

Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras. De danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds- og informationsflow fra customized nyhedsfeeds og reklamer samt oplever onlinedebatter ud fra egne og venners likes og delinger. Dette kan bevirke at virkelighedsopfattelser udvikles, forhandles og forstærkes via sociale medier uden dybereliggende teknologisk forståelse for sociale mediers funktionsmåder, uden større opmærksomhed på ophav, tendens og interesser og eventuelt “farvet” af diverse debattråde og personalized links.

Tema

Temaet arbejder især ud fra en kritisk dimension i forhold til

 • de sociale mediers funktionsmåde - hvilke konsekvenser eksempelvis likes  og delinger har
 • mere eller mindre synlige teknologiske eller menneskelige mekanismer bag budskaber og påvirkninger online
 • Forholdet mellem budskaber og virkemidler på de sociale medier
 • værktøjer til at analysere, fortolke og gennemskue påvirkninger, effekter og budskaber på sociale medier

 

 

Kommunikation og kildekritik

 

Indhold

Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men også som tiltrækkende virkemidler i forhold til at fremme budskaber af mere radikal og ekstremistisk karakter. Børn og unge eksponeres dagligt via deres færden på internettet og de sociale medier, for påvirkninger ud fra forskellige interesser. Dette kræver en evne til at kunne forholde sig distanceret og kritisk til det man hører og ser. At inddrage forskellige kommunikations- og kildekritiske værktøjer i den forbindelse kan være vigtige midler til at komme bag om budskaber.

Tema

Temaet arbejder især ud fra en kritisk dimension i forhold til

 • at genkende, analysere og forholde sig kildekritisk og få forståelse for mekanismerne bag propaganda, konspirationer og mere generelle manipulationer online
 • At arbejde med kommunikationsredskaber med henblik på at kunne analysere og fortolke intentioner og ophavssituationer bag online budskaber

 

Deltager og producent

 

Indhold

Børn og unge vokser i dag op i et digitaliseret samfund og kommer hver dag i berøring med en række erfaringer med digitale redskaber, som har betydning for dem eller får betydning for dem. Her er de både med til at producere indhold i form af tekster, video og billeder m.m. og på den måde tager de del i det digitaliserede samfund. At deltage ansvarligt hænger derfor både sammen med en etisk og demokratisk fordring i forhold til menneskelige relationer men også viden og færdigheder i online produktion, hvilke formidlingsteknikker og virkemidler gøres der brug af og kan der gøres brug af og hvordan bruges det og hvordan misbruges data i den forbindelse. 

Tema

Temaet arbejder især ud fra en etisk dimension i forhold til

 • den ansvarlige deltagere og kritiske producent
 • at skabe dialog og refleksion over, hvordan elever deltager i online fællesskaber ud fra en etisk og demokratisk fordring
 • at skabe dialog og refleksion over, hvordanelever aktivt forholder sig til online produktion og delinger

Utopia

 

Indhold

Både historisk og i samtiden eksisterer der i forskellige samfundsgrupperinger drømmen om det perfekte samfund. Denne drøm handler ofte om mere eller mindre bevidst selektion dvs. valg og fravalg af bestemte menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger. Ofte gøres regnskabet op i forhold til dem, der er med og dem der er udenfor. Drømmen om det perfekte samfund, Utopia stiller os overfor  et væsentligt etisk spørgsmål om forholdet mellem midler og mål 

Tema

Temaet arbejder især ud fra en etisk (filosofisk) dimension i forhold tit

 •  Virkelighedsopfattelser og fjendebilleder
 • Dilemmaer forbundet med forholdet mellem midler og mål
 • Etiske overvejelser forbundet med det “gode” samfund

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Dansk

STX, HF, HTX, HHX

Dansk STX, HF, HTX, HHX

Børn og unge konsumerer i dag ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid, hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

Kommunikativ kompetence - it- og mediekompetence i dansk

 

Læremidlet tager afsæt i et mediemæssigt perspektiv og bidrager til at udvide elevernes evne til at håndtere og forholde sig kritisk til informationer og budskaber online. Læremidlets opgaver og aktiviteter arbejder primært i dybden i det mediemæssige perspektiv, men der vil også være referenceflader til det litterære perspektiv i en genremetodisk optik og i det sproglige perspektiv i forhold til retorisk analyse, herunder analyse af kommunikation, appelformer og argumentation.

Danskfaget skal bidrage til at styrke elevernes digitale dannelse ved både at arbejde med analyse af digitale tekster og multimodalitet, med internettet som vidensressource og ikke mindst som digitalt fællesskab. Dette med henblik på at arbejde med og styrke elevernes kritiske-analytiske tænkning både i fagets produktive og receptive dimension og med blik for deres livsverden. Elevernes kritisk analytiske sans udvikles gennem analyse og undersøgelse, med fokus på elevernes digitale identitet og med fokus på internettet som rum for offentlig debat og kommunikation i et demokratisk og globalt orienteret samfund.

Under digital dannelse hører det, som Jeppe Bundsgaard (Kommunikationskritiske kompetencer) kalder kommunikationskritisk kompetence, hvilket vil sige, at man er i stand til at tage stilling til de mange forskellige teksttyper, man møder på nettet.

Kommunikationskritisk kompetence er en kritisk indstilling til sprog og handlinger, der er udgangspunkt for og skabes igennem systematisk opmærksomhed på eget og andres sprog og handlinger med henblik på at blive bevidste om, hvordan vi selv og andre 

 

- skaber verdensopfattelser

- handler gennem sprog

- forsøger at få hinanden til at handle

- subjektpositionerer og skaber relationer

 

For på den måde at kunne deltage engageret, selvstændigt, velovervejet og demokratisk i udviklingen af lokale, regionale, nationale og globale fællesskaber gennem en indlevelsesfuld villighed og åbenhed til at give og selv modtage kritik konstruktivt. (Bundsgaard, 2009, p.18)

Medieperspektivet i dansk

 

I et mediemæssigt perspektiv skal eleverne arbejde med nutids medier og mediebilleder. Herunder reflektere over konkrete eksempler, problemstillinger eller cases, som kan belyses gennem kritisk analyse af kommunikation og sprog online og på de sociale medier. Eleverne skal dermed kunne forholde sig kritisk og analytisk til informationer og budskaber online samt udvikle evnen til at deltage og bidrage til digitale fællesskaber som en del af det at blive dannede demokratiske borger. Der er således lagt vægt på at belyse dette formål gennem følgende faglige mål: 

Faglige mål

STX

Eleven kan 

- demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber

– undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.

HF

Eleven kan 

 - analysere og vurdere teksters kommunikative betydning

– demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber

 – undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.

HTX

Eleven kan 

- demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger 

HHX

Eleven kan 

demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger 

 Undervisningens indhold

 

Undervisningen retter sig mod kernestof indenfor danskfagets mediemæssige perspektiv på STX, HF, HTX of HHX. Undervisningen med omtankeonline.dk som omdrejningspunkt anbefales bygget op af tre faser: En introduktionsfase, en undersøgelsesfase og en konsolideringsfase. Formålet er at skabe en progression ud fra elevernes egne oplevelse og erfaringer med at kommunikere på nettet til en mere nuanceret og faglig vurdering af kritisk og etisk forsvarlig kommunikation på de sociale medier. Afslutningsvis skal eleverne selvstændigt arbejde med det faglige stof med henblik på konsolidering. 

I opgaverne arbejdes der med medieanalytiske begreber og metoder:

 

- Kommunikationsanalyse

- Kommunikative strategier

- Multimodale tekster, kommunikation og repræsentationsformer

- Argumentationsanalyse

- Fremstilling, analyse og præsentation

Gruppearbejde og dialog i opgaveløsningen

 

I tilknytning til opgaver i læremidlet omtankeonline.dk er det vigtigt som underviser både at være styrende, stilladserende og faciliterende. Det betyder, at man som underviser skal være meget tydelig og eksplicit i sit sprog, når det handler om læringsmål, struktur, roller og rammer for gruppearbejdet. Brug derfor tavlen til at skrive forventninger ned til processen. Brug derfor også tid på en forventningsafstemning af det I skal i gang med i klassen. En rammesætning kan derfor også handle om, at eleverne får bestemte opgaver indenfor gruppen, de skal udføre. Det kan være som ordstyrer, indpisker, eller som den, der tager notater undervejs. Det kan også være, at eleverne får en slags skabelon, tjekliste eller arbejdskontrakt som de skal følge i gruppearbejdet frem til deres produkt og præsentation. På emu.dk er der en side om studiekompetencer, der kan tjene til inspiration http://www.emu.dk/tema/studiekompetence. Belbins teamroller ( http://potential.dk/belbins-9-teamroller/) og Cooperative Learning (http://cooperativelearning.dk/) kan fungere som inspiration til at sammensætte grupper med henblik på at styrke gruppearbejdet

 

Vejledninger til opgaver 

 

Sociale medier, sociale virkeligheder Tryk her
Kommunikation og kildekritik Tryk her
Deltager og producent Tryk her
Utopia Tryk her

 

Debatroulette

 

Opgaven: Dilemma - Debatroulette indeholder en række etiske dilemmaer, som kan diskuteres frit i klassen som en del af klassens samlede opstart eller opsamling eller blot som en del af gruppearbejdet. Debatrouletten kan også fungere som en del af elevernes skriftlige fremstilling, i form af en slags igangsætning. Man kan vælge at diskutere dilemmaerne frit i klassen eller i gruppearbejde. Den vil også kunne benyttes ved at eleverne får bestemte roller i gruppearbejdet. 

 

Af Lene Illum Skov og Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Samfundsfag

STX, HTX, HHX

Samfundsfag STX, HTX, HHX

Børn og unge i dag konsumerer ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

 

Kritisk tænkning i samfundsfag

 

Omtankeonline.dk er et tematisk opbygget læremiddel som tager afsæt i aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser i samfundsdebatten om online-identitet, meningsdannelse og sociale medier. Læremidlet sigter efter at styrke elevers kritiske tænkning og etiske fordring med særlig vægt på det almendannende. Omtankeonline.dk fordrer derfor en dialogisk arbejdsform med henblik på at fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat på en nuanceret og perspektiverende måde. Læremidlets sigte er derfor at motivere og involvere eleverne gennem alsidig synsvinkler og afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer i forhold til deltagelse og engagering i demokratiet og samfundsudviklingen gennem vægtningen af kritisk og etisk stillingtagen i læremidlets aktiviteter og indhold. Desuden gennem samspil med andre fag at arbejde tematisk med eksempelvis medier, identitet, socialisering og politisk kommunikation. 

Læremidlet vægter derfor at understøtte og udvikle elevernes evne til at diskutere løsninger på virkelighedsnære problemer -  at samarbejde og forholde sig kritisk, reflekterende og ansvarligt, i forhold til online adfærd. 

Politisk meningsdannelse, identitet og medier i samfundsfag

 

I et sociologisk og politisk perspektiv skal eleverne arbejde med nutids medier og mediebilleder. Herunder reflektere over konkrete eksempler, problemstillinger eller cases, som kan belyses gennem kritisk analyse af politisk deltagelse, demokrati og kommunikation online og på de sociale medier. Eleverne skal dermed kunne forholde sig kritisk og analytisk til informationer og budskaber online samt udvikle evnen til at deltage og bidrage til digitale fællesskaber som en del af det at blive dannede demokratiske borger. Der er således lagt vægt på at belyse dette formål gennem følgende faglige mål: 

 

Faglige mål

 

STX (A, B, C)

C: Eleven kan 

  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber 
  • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog 

 

B: Eleven kan 

  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

 

A: Eleven kan

  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog 

HTX (B, C)

C: Eleven kan 

  • anvende og kombinere viden og kundskaber om økonomi, politik, sociologi og teknologisk udvikling til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge i kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
  • undersøge samspillet mellem teknologiske forandringer og samfundsmæssige forandringer
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
  • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

B: Eleven kan 

  • anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, økonomi, politik og teknologisk udvikling til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå 
  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
  • undersøge og vurdere samspillet mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

HHX (B)

C: Eleven kan 

  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer 
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
  • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.


Undervisningens indhold

 

Undervisningen retter sig især mod kernestof indenfor samfundsfagets sociologiske og politiske område og i særlig grad mod fagets kernestof primært på B og C- niveau; identitetsdannelse og socialisering og politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier på STX, HTX of HHX. Undervisningen med omtankeonline.dk som omdrejningspunkt anbefales bygget op af tre faser: En introduktionsfase, en undersøgelsesfase og en konsolideringsfase. Formålet er at skabe en progression ud fra elevernes egne oplevelse og erfaringer med at kommunikere på nettet til en mere nuanceret og faglig vurdering af kritisk og etisk forsvarlig kommunikation og identitet på de sociale medier. Afslutningsvis skal eleverne selvstændigt arbejde med det faglige stof med henblik på konsolidering.

 

Vejledninger til opgaver 

 

Sociale medier, sociale virkeligheder Tryk her
Kommunikation og kildekritik Tryk her
Deltager og producent Tryk her
Utopia Tryk her

 

Debatroulette

Opgaven: Dilemma - Debatroulette indeholder en række primært etiske dilemmaer, som kan diskuteres frit i klassen som en del af klassens samlede opstart eller opsamling eller blot som en del af gruppearbejdet. Debatrouletten kan også fungere som en del af elevernes skriftlige fremstilling, i form af en slags igangsætning. Man kan vælge at diskutere dilemmaerne frit i klassen eller i gruppearbejde. Den vil også kunne benyttes ved at eleverne får bestemte roller i gruppearbejdet. 

 

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Blog og Padlet i undervisningen

Blog og Padlet i undervisningen

Bloggen som genre - Lav en blog

 

Blog stammer fra ordet weblog. En blog er et forum på nettet, hvor man kan dele sine tanker og holdninger om et givent emne med andre interesserede, og for det meste er det muligt for de, der følger bloggen, at kommentere på indlæggene.

Når eleverne skal dele deres meninger og diskutere forskellige holdninger til materialet på Omtanke online kan det være en god ide at lave klassens blog. Ved at lave en fælles blog i undervisningen får eleverne mulighed for at lære at agere med omtanke på nettet, så de udvikler sig til ansvarsfulde og kritiske brugere af nettet – samtidigt med at de arbejder med det faglige stof. Eleverne får i samarbejde bearbejdet deres faglige læring, og de kommunikerer i en meningsfuld sammenhæng.

Langt de fleste elever vil allerede kende til genren, mange følger forskellige blogs, og nogle har måske prøvet at blogge. Der findes mange muligheder på nettet, når klassen skal lave sin egen blog. Se fx:

http://www.webdesigner.dk/wordpress-blog

Padlet til dialog og samarbejde

 

Padlet er en hjemmeside, der fungerer som en fælles interaktiv opslagstavle, hvor klassen kan dele informationer, med inddragelse af flere modaliteter - tekst, billede, lyd, video. Padlet gør det desuden muligt via et fælles link, at alle i klassen kan skrive og dermed kollaborere med indholdet på padletten uanset om de sidder med en computer, tablet eller smartphone. Samtidig med kan alle elevernes processer følges på den samlede tavle.

I praksis fungerer det således, at du på Padlet opretter og forbereder en  væg og der generes et link. Linket  til den væg, du har oprettet på padlet udleveres efterfølgende til eleverne. Eleverne kan undervejs i dit oplæg eller som en del af opgaveløsningen skrive direkte ind på væggen med deres tanker og ideer. Diskussionen kan derfor kører på Smartboarded undervejs via din computer. På den måde kan hele klassen følge med i inputs undervejs i forløbet. 

Værktøjet er derfor særlig egnet til fælles dialog og samarbejde og kan bruges på tværs af hele omtankeonline.dk's indhold - diskussioner, opgaver, redskaber, video etc. Værktøjet vil kunne vise sig at få inddraget elever i diskussionen, som måske er mere forbeholdne ved at deltage i diskussioner mundtligt på klassen. 

Padlet er gratis at benytte. 

https://padlet.com/ 

 

 

Af Lene Illum Skov og Hildegunn Juulsgaard Johannesen

 

Historie

STX, HF, HHX

Historie STX, HF, HHX

Børn og unge i dag konsumerer ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

Kritisk tænkning i historie

 

Omtankeonline.dk er et tematisk opbygget læremiddel med vægt på at opøve elevernes evne og forståelse for vigtigheden af at tillægge de mange informationer og kilder, der findes online en kristisk distance gennem kritisk analyse, stillingtagen og handling. Kritisk tænkning handler om reflekteret at kunne tage stilling til og undersøge informationer grundigt - før der fældes dom - for på den måde at træffe reflekteret og velovervejet slutninger. Kildekritik, problembaseret og undersøgende tilgange er her en væsentlig dimension i opbygning af elevers kritiske tænkning, ræsonnering og refleksion i historie. Eleverne skal derfor være i stand til kvalificeret at undersøge og reflektere over flere typer af kilder og problemstillinger og ikke kun ureflekteret at optage informationer online. I et digitalt landskab kendetegnet af mange informationer, ophav og hensigter, hvor Fake News, konspirationsteorier, propaganda og forskellige politiske holdninger brydes, bliver elevers kildekritiske kompetencer helt centrale. 

Ophav, tendens og intentioner i det store kildemateriale internettet indeholder, kan være svært at komme bag om. Her er ikke bare kildekritikken væsentlig som redskab til at underbygge elevernes kritiske tænkning. Også viden om og forståelse for historiebrug , dvs. den måde ophavsmanden iscenesætter den fortalte historie på, er et godt analyseredskab til at understøtte den kritiske tænkning og refleksion. Her handler det om valg, fravalg, fremhævelse og forglemmelse til at fremme bestemte mål. Historiebrug handler om at undersøge og analysere forskellige centrale aktørers produktion og anvendelse af historie. Derudover at komme bag om, hvem der har tilranet sig magtwn til at tolke og bruge den.Viden om og forståelse for brugen af historie kan være med til at give en forståelse for intentioner og ophav af propaganda, konspirationsteorier, Fake News og manipulation online. I forhold til politisk-ideologisk historiebrug søges det ofte at legitimere handlinger og krav på baggrund af en bestemt udlægning af historiske relationer. Her er det væsentligt at eleverne styrker deres bevidsthed og kritiske sans i forhold til brug af historie i forskellige sammenhænge. 

Læremidlet vægter derfor at understøtte og udvikle elevernes evne til at diskutere løsninger på virkelighedsnære problemer -  at samarbejde og forholde sig kritisk, reflekterende og ansvarligt, i forhold til online adfærd. 

Det funktionelle kildebegreb

 

Centralt for læremidlets historiske dimension er dels ifølge fagformålet at ̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden. Herunder bliver den kildekritiske metode et centralt redskab til kritisk-analytisk tilgang til forskellige hjemmesider og onlinekilder - at kunne gennemskue kilder, der manipulerer, fordrejer og bruger information og historien til at fremme bestemte budskaber. Det funktionelle kildebegreb er her vigtig at have for øje, da det indebærer at alt i princippet kan behandles som historisk materiale (kilder), hvis det underlægges en metodisk-kritisk analyse og hvor kildens anvendelighed i forhold til en given problemstilling er det centrale. 

I det funktionelle kildebegreb sigtes der mod et mere problemstillingsstyret analytisk arbejde, når det gælder kildekritisk analyse. Her handler eksempelvis troværdighed ikke om et skel mellem kildens sandfærdighed, objektivitet eller modsat forfalskning. Dette ville være vigtige parametre, hvis der arbejdes med en rekonstruktion af historiske begivenheder. En kildes udsagnsevne afgøre således i kraft af de spørgsmål der stilles til den og spørgsmål til kildens tendens og diskurser, som dens tilblivelse er en del af. Et godt eksempel på denne skelnen kan analyseres via en nazistisk propagandafilm fra 1930'erne. Kilden vil være forholdsvis utroværdig, hvis den blev brugt til at sige noget om de faktiske samfundsforhold i Tyskland i den samtid. Omvendt vil kilden være formidabel til at belyse, hvordan propaganda blev taget i brug med henblik på at nazificere den tyske befolkning. På den måde kræver en sådan vurdering en vis indsigt fra elevernes side i kildens ophav og ophavssituation - både forhold til perioden, til de omstændigheder kilden er blevet til i samt viden om afsenderen af kilden. Desuden afhænger denne vurdering og forståelse af at det billede kilden fremstiller af fortidige forhold, er en fortolkning frem for en anden. Hvilke fortolkninger der fremstå og interesser der ligger bag, tydeliggøres yderligere ved at arbejde med historiebrug. Under dette tema er det især den politiske historiebrug, der bliver interessant herunder historiebrug som propagandateknik.

Her vil det være oplagt eksempelvis at arbejde med propaganda og konspirationsteorier i historie og supplere dette arbejde med kernestoffet om politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede og demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv samt historiebrug:

Et oplagt eksempel kunne være at arbejde med Stalinismens propaganda under det kommunistiske styre, eller nazismens propaganda i 1930-1940'erne sammelignet med propagandaen i dag - herunder at se på

 

 

1. hvordan propagandaen brugte bestemte fortolkninger, fordrejninger og selektioner af historien som propagandamiddel 

2. hvordan propagandaen "lovede" bestemte samfundssystemer (ismer) og skitserede en slags drøm om det gode samfund (utopier) som led i propagandaen

3. hvilke forhold det "lovede" utopiske samfund havde for forholdet mellem mål og midler, fællesskaber indenfor og udenfor og hvilke konsekvenser dette i sidste ende fik for marginaliserede befolkningsgrupper (folkedrab) 

4. En sammenligning af, hvordan propaganda dengang og nu (online propaganda/ radikalisering) foregår og benytter sig af historien til at legitimere budskaber, benytter sig diverse spredningsmekanismer (sociale medier), hvordan det gode samfund (utopia) skitseres og forfører samt forholdet mellem mål og midler, fællesskaber indenfor og udenfor (forsimplede fjendebilleder) og de menneskelige omkostninger forbundet hermed eksempelvis i forbindelse med terroraktioner.  

 

Faglige mål

 

STX (A)

 Eleven skal kunne

  • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
  • opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

 

HF (B->A)

Eleven skal kunne

  • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, -herunder eksempler på brug af historie
  • opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

HHX (B)

Eleven skal kunne

  • demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier samt forholde sig reflekterende til demokratisering og menneskerettigheder i nationalt og globalt perspektiv
  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
  • anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere forskelligartet historisk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til historiebrug


Undervisningens indhold

 

Undervisningen retter sig især mod det faglige mål - at opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden bl.a. ved at benytte det funktionelle kildebegreb i samspil med andre fag og vægte analyse af politisk historiebrug som værktøj i propaganda, konspirationsteorier og forsimplede fjendebilleder. Udover at materialet kan fungere som supplerende stof til forløb / temaer i historieundervisningen berøres kernestoffet:

 

̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv

̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede

- historiebrug og -formidling

̶ historiefaglige teorier og metode

 

Desuden for HHX's vedkommende:

 

- kultur i nationale og globale sammenhænge

 

Undervisningen med omtankeonline.dk som omdrejningspunkt anbefales bygget op af tre faser: En introduktionsfase, en undersøgelsesfase og en konsolideringsfase. Formålet er at skabe en progression ud fra elevernes egen nutid i sammenhæng med fortidsfortolkninger. Afslutningsvis skal eleverne selvstændigt arbejde med det faglige stof med henblik på konsolidering. Omtankeonline.dk's historiefaglige spor omfatter:

 

- Historiebrug

- Ideologier

- Propaganda og konspirationsteorier

- Det funktionelle kildebegreb

 

Vejledninger til temaerne

 

Kommunikation og kildekritik Tryk her
Deltager og producent Tryk her
Utopia Tryk her

 

Opgaver til temaet Deltager og producent

 

Titel:  At være mig selfie - iscenesættelse og persondyrkelse

Manchet: En opgave om selfies, iscenesættelse og persondyrkelse bl.a. gennem en billedanalyse af portrætter af Adolf Hitler. Opgaven handler desuden om, hvordan både magtfulde personer og personer indenfor ekstreme miljøer iscenesætter sig selv som en del af propaganda for at opnå et politisk mål. Her er det vigtigt, at eleverne får øje på, hvordan vi hele tiden konstruerer billeder af os selv og andre og at disse selvbilleder både kan være led i propaganda, men også fungere som det, der sætter folk i bås. Opgaven vil fungere godt i samspil med samfundsfag.

 

Varighed

3-4 lektioner
Nøgleord Propaganda, selviscenesættelse, persondyrkelse
Ressourcer fra sitet

Opgaver: Online propaganda og propagandafilm, Skurk eller helt? og Ismernes utopier under temaet Utopia kan bruges som supplerende emne

Redskaber: Til opgaven benyttes hjælperedskaberne Billedanalyse af portræt

 Læs mere

Tryk her

Skaermbillede 2018 01 10 kl2. 10.41.56Opgaver til temaet Utopia

 

Titel: Når fjenden er "ansigtsløs"

Manchet: En opgave om, hvordan og i hvilke fællesskaber vi indgår i, men også hvilke grupper vi i den henseende holder udenfor eksempelvis marginaliserede grupper i Danmark. Desuden handler opgaven om gruppedynamikker som Othering, dvs. når vi skaber fjendebilleder eller stigmatiserede billeder af grupper i befolkningen, vi finder fremmede. Et eksempel online er hadgrupper og Hatespeech, der er opstået, såsom den danske Facebookgruppe Offensimentum, som nu er lukket på Facebook. En vigtig diskussion her og som det er vigtigt eleverne får øje på, er hvorvidt og hvornår ytringsfriheden overholdes eller hvornår og hvorvidt man overtræder racismeparagraffen eller bestemmelser om hadefulde ytringer. Opgaven vil fungere godt i samspil med samfundsfag.

Varighed

2-3 lektioner
Nøgleord Fællesskab, socialisering, identitetsskabelse, fjendebilleder, Othering, stereotyper, stigmatisering
Ressourcer fra sitet

Diskussion Trusler- og fjendebilleder vil passe godt som supplerende emne

Opgaven Hvem vil mig noget - Online propaganda, ismernes utopier og At være mig selfie - iscenesættelse og persondyrkelse under temaet deltager og producent vil passe godt som supplerende emne

Videoer: Udpegningen af fjenden giver en kort tjekliste i forhold til skabelsen af fjendebilleder, i videoen Hatespeech giver gymnasieelever deres bud på hvad Hatespeech er. I videoen effekter på de sociale medier defineres en række effekter og fænomener, der opstår på de sociale medier som en slag gruppedynamikker online.

Læs mere

Tryk her 

Titel:  Onlinepropaganda og propagandafilm

Manchet: En opgave om online propaganda og propagandafilm og om, hvordan der i propagandaen benyttes bestemte virkemidler. Desuden, hvordan de sociale medier fungerer som effektiv distributionskanal. I dag har terrorbevægelsen Islamisk Stat taget alle nye virkemidler og effekter i brug, når det handler om at sprede deres budskaber på sociale medier. De bruger stærke filmiske virkemidler og i det hele taget, de muligheder, de sociale medier byder på for at få spredt budskaber. I opgaven arbejdes der med virkemidler og reklameteknikker. Her er det vigtigt, at eleverne får øje på, hvilke konsekvenser det kan have at propaganda foregår på de medier, som de færdes på og de dermed skal være gode til at gennemskue de virkemidler online propaganda benytter sig af. Opgaven vil fungere godt i samspil med dansk og samfundsfag.

Varighed 3-5 lektioner 
Nøgleord Propaganda, reklameteknikker, manipulation, viralitet
Ressourcer fra sitet  

Opgaver: Argumentation online under temaet sociale medier, sociale virkeligheder vil passe godt som supplerende emner. 

Redskaber: Til opgaven benyttes hjælperedskaberne OnlinepropagandateknikkerPropagandateknikker og Appelformer.

Læs mere

Tryk her

Titel:  Ismernes utopier

Manchet: En opgave om forskellige ideologiers tro på et samfund, der har udelukket nogle bestemte folkegrupper fra fællesskabet. Nogle af disse har haft fatale konsekvenser og resulteret i folkedrab. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man "blindt" har set til mens mennesker er blevet dræbt i ideologiers navn? Dette kan undre og derfor prøver opgaven også at belyse dette faktum gennem, at eleverne arbejder med og får forståelse for gruppedynamikker. Der arbejdes med argumenterende tekster, med folkedrab og menneskerettigheder som tema. Her er det vigtigt, at eleverne i deres fremstillinger bliver bevidste om, at opbygge argumenterende tekster, hvor de bruger deres forundersøgelser som indgangsvinkel og ikke blot frembringer deres egne påstande og tolkninger. Opgaven vil fungere godt i samspil med dansk og samfundsfag.

Varighed 3-5 lektioner 
Nøgleord Ideologi, informationssøgning, etik og rettigheder
Ressourcer fra sitet  

Opgaven Argumentation online under temaet sociale medier, sociale virkeligheder vil passe godt som supplerende emner. 

Redskabet Biases og gruppedynamikker indgår i opgaven, men redskaberne Appelformer og Argumentation vil med fordel kunne inddrages i arbejdet med argumenterende tekster.

Video: Til opgaven kan videoen Utopier i historisk lys benyttes.

Læs mere

Tryk her

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

Kommunikation og IT

HTX

Kommunikation og IT HTX

Børn og unge i dag konsumerer ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

Sociale medier og webetik

 

Læremidlet tager udgangspunkt i et kritisk perspektiv, et kommunikativt- og etisk aspekt og bidrager til at udvide elevernes evne til at håndtere og forholde sig kritisk til informationer og budskaber online. Læremidlets opgaver og aktiviteter arbejder primært i dybden indenfor kommunikation, webetik og online adfærd. Der vil således ikke være fokus på produktudvikling, men den teoretiske og etiske indfaldsvinkel til kommunikations- og interaktionsproblematikken. For at skabe balance mellem den teoretiske forståelse og den praktiske-produktive tilgang til kommunikations- og interaktionsproblematikker i faget, vil det derfor være vigtigt at supplere de dele af opgaverne, hvor der indgår et produktivt element med dokumentation og digital portfolio i forhold til design, æstetik, målgruppe, form og funktion, produkt og evaluering, da disse produktkrav ikke indgår i opgaverne. Eksempelvis, når videoproduktion i opgaven Youtubere - om at pynte på virkeligheden under temaet Sociale medier, sociale virkeligheder tjener det formål at fortælle noget om budskabers intention, omfang og form på sociale medier, så har opgaven ikke til formål at vise noget om videoens produktive elementer som æstetik, layout og formkrav. Derfor vil denne type opgave skulle suppleres med en dokumentation eller digital portfolio indeholdende produktkrav for at tilgodese den praktisk-produktive dimension i faget. 

 Der er således lagt vægt på at belyse dette formål gennem følgende faglige mål: 

Faglige mål

 

HTX (A)

Eleven skal kunne

Forundersøgelse og analyse

- Undersøge, forstå og problematisere digitaliseringens påvirkning af kommunikationssituationen

Produktion og evaluering 

- opnå forståelse og erkendelse af de etiske aspekter i forbindelse med kommunikationsproduktionen

HTX (C)

Eleven skal kunne

Forundersøgelse:

  • analysere udvalgte aktuelle eksempler på digitale mediers rolle i samfundet
  • undersøge og forstå digitaliseringens påvirkning af kommunikationssituationen

 

Produktion:

  • forklare og reflektere over etiske problemstillinger og ophavsret i forbindelse med udformning af kommunikationsprodukter

Undervisningens indhold

 

Undervisningen retter sig mod kernestof indenfor områderne Kommunikationsteori og fortælleteknik og Etik, love og digital adfærd. Undervisningen med omtankeonline.dk som omdrejningspunkt anbefales bygget op af tre faser: En introduktionsfaseen undersøgelsesfase og en konsolideringsfase. Formålet er at skabe en progression ud fra elevernes egne oplevelse og erfaringer med at kommunikere på nettet til en mere nuanceret og faglig vurdering af kritisk og etisk forsvarlig kommunikation på de sociale medier. Afslutningsvis skal eleverne selvstændigt arbejde med det faglige stof med henblik på konsolidering. 

 

I opgaverne arbejdes der primært kritisk-analytisk indenfor kernestoffet Kommunikationsteori og fortælleteknik og Etik, love og digital adfærd

 

- Sociale mediers rolle i samfundet

- Kommunikationsmodeller, herunder argumentationsteori

- Brugeradfærd

- Deltager og producent på de sociale medier

- Webetik

- Digitale fodspor

 

Vejledninger til opgaver 

 

Sociale medier, sociale virkeligheder Tryk her
Kommunikation og kildekritik Tryk her
Deltager og producent Tryk her
Utopia Tryk her


Debatroulette

 

Opgaven: Dilemma - Debatroulette indeholder en række primært etiske dilemmaer, som kan diskuteres frit i klassen som en del af klassens samlede opstart eller opsamling eller blot som en del af gruppearbejdet. Debatrouletten kan også fungere som en del af elevernes skriftlige fremstilling, i form af en slags igangsætning. Man kan vælge at diskutere dilemmaerne frit i klassen eller i gruppearbejde. Den vil også kunne benyttes ved at eleverne får bestemte roller i gruppearbejdet. 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

Didaktik og forandringsmodel

Didaktik og forandringsmodel

 

Omtanke online

 

At have omtanke online kræver en særlig evne til at kunne genkende, analysere og forholde sig til de mange måder og virkemidler der tages i brug, når vi bliver forsøgt påvirket online. Men også  at have forståelse for og kunne reflektere over samt handle etisk korrekt i forhold til vores egne handlinger;  hvordan vi skaber fortællinger om os selv og andre på, og hvordan vi herigennem selv er med til at skabe og pådutte bestemte livsopfattelser og verdensbilleder.Online distribution af fortegnede fjendebilleder, propagandistiske budskaber og manipuleret information- og virkeligheder, kræver derfor både en kritisk og etisk fordring af skolen i forhold til at styrke elevernes overordnede kommunikationskritiske kompetencer.

Omtankeonline.dk stræber efter at udvikle og understøtte elevernes kompetencer til kritisk tænkning og etisk handling gennem undervisningen, blandt ved hjælp af dialog at udstyre eleverne med værktøjer til

  • at kunne genkende, analysere og forholde sig kildekritisk til online ophav og ophavssituationer
  • at kunne genkende, analysere og forholde sig til forskellige aktørers brug af online kilder, informationer og situationer med specifikke formål for øje.
  • at kunne genkende, fortolke og forholde sig til de grundlæggende mekanismer og virkemidler bag online propaganda og konspirationsteorier
  • at fortolke, analysere og reflektere over egne og andres online verdensbilleder og versioner af samfundet
  • At arbejde dialogbaseret og produktivt i forhold til at reflektere over egen rolle som online deltager og producent

Med omtankeonline.dk ønsker vi at animere til børn og unges respekt og tolerance for andre samt deres evne til være kritisk tænkende og etisk reflekterende i forhold til online informationer, holdninger og handlinger. Vi ønsker at ramme målgruppen i en indlevende og empatisk tone samtidig med at være oplysende og dialogskabende uden at blive “belærende”. 

Valg af indhold

 

Valg af indhold og stof i undervisningen tager afsæt i

  • metaforer/symbolik/ allegorier i forhold til at appellere til elevernes scenariekompetencer (empati, fortællinger og scenarier) som en del af en narrativ og etisk dimension
  •  autentiske spørgsmål ved at forholde sig kommunikationskritisk til historiske og samfundsmæssige trends og tendenser (Problemorientering, problemløsning og ræsonnement).

 

Didaktisk løsning

 

Den didaktiske løsning til at udvikle og understøtte elevernes etiske - kommunikationskritiske - dialogiske handlekompetencer udmøntes både i omtankeonline.dks faglige indhold men også i den didaktiske tilgang (didaktiske principper) og strategi (didaktiske metoder), som vi ønsker at den enkelte lærer tager med i sine didaktisk overvejelser. Nedenfor er disse principper og metoder nævnt:

Didaktiske principper

Det flerstemmige klasseværelse

 • Bringe elever i dialog med hinanden og stoffet 
 • Dele “kontrollen” i klassen ved at arbejde aktivt med dialog 
 • Stille autentiske spørgsmål og udnytte elevsvar konstruktivt i undervisningen 

Den aktive elev

 • Give plads til eksperimentel og undersøgende praksis 
 • Lade eleverne lære “med egen krop” gennem produktion og argumentation
 • Lade eleverne arbejde med problemløsning med afsæt i egne erfaringer og refleksion

Den etiske fordring

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” (Løgstrup, 1962) 

 • At elever interagerer med hinanden og med stoffet ud fra principper bag den etiske fordring 
 • At arbejde med empati og scenarier ved at lade elever leve sig ind i andres situationer 
 • At arbejde med dilemmaer og det at træffe valg 

Kritisk tænkning

 - At præsentere elever for forskellige redskaber, begreber og modeller, der kan styrke deres fortolknings- og vurderingsevner 

- At præsentere eleverne for flere vinkler og synspunkter for en sag gennem fælles forhandling og flere perspektiver 

 • At illustrere pointer som rummer flere fortolkningsmuligheder 

Didaktiske metoder

 

Flerperspektivistisk

- At behandle et tema i undervisningen ved at benytte sig af flere vinkler og synspunkter både fagligt, teoretisk og i praksis 

 

Problembased

- At forholde sig kritisk i undervisningen og finde mulige fortolkninger og løsningsforslag til faglige og hverdagslige online udfordringer sammen med eleverne

 

Scenariebaseret

- Gennem undervisningen at få elever til at kunne leve sig ind i andres sted ved at “gennemspille” forskellige perspektiver, valgmuligheder og handlingsforløb  


Forandringsmodel

 

Læremidlet peger på 4 overordnede kompetenceområder, som dermed sigter mod et langsigtet resultat, nemlig at styrke elevernes modstandskraft mod negative påvirkninger online og dermed kunne begå sig online med Omtanke. Kompetence forstås i nærværende sammenhæng, som definitionen i Jeppe Bundsgaard (2009), som har hentet deres inspiration fra den internationale forskningsgruppe DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) under OECD:

“Kompetence er at vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringer i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt - og at ville håndtere disse udfordringer (dvs. at have kræfterne til det (energi), synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik)).

Kilde: Bundsgaard, Jeppe m.fl.  (2009): Kompetencer i dansk, Hans Reitzels Forlag

Kommunikationskritiske kompetencer

Eleven skal kunne

 •  vurdere, fortolke og forstå bagvedliggendede sammenhænge i kommunikation samt vurdere disse sammenhænges betydning for konteksten og på baggrund heraf undersøge og begrunde, hvorfor noget ser ud som det gør.    

 

Dialogiske kompetencer

Eleven skal kunne

- argumentere indsigtsfuldt og i dialog med andre og kunne sætte sin argumentation og forståelse i relation til egne og andres ophav og ophavssituation 

 

Etiske kompetencer

Eleven skal kunne


-  vurdere, fortolke og forstå en situation hvori mennesker står i relation til hinanden og herudfra tage stilling og handle på vegne af andre og til det fælles gode 

 

Handlekompetencer

Eleven skal kunne

 

-  handle med afsæt i refleksiv stillingtagen og på 

den baggrund at kunne deltage i kontruktive handlinger, der har til formål at forandre mod et fælles gode 

 

En samlet forandringsmodel for omtankeonline.dk indeholder de mekanismer og didaktiske strategier, der peger henimod de 4 overordnede kompetencemål, som ifølge modellen udstyrer eleverne med de fornødne kompetencer til at kunne begå sig Online med Omtanke.

laerervejledning forandringsmodel

Se den samlede model 

Tryk her

Litteratur til opgaverne

Centrale undersøgelser og værker

Litteratur til opgaverne Centrale undersøgelser og værker

Til sociale medier, sociale virkeligheder 

 

Diskussion: Spøgelset i maskinen

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

- Vicario, M. D. et. al. (4. December 2015): The spreading of misinformation online. I PNAS, s. 1-6.

- Eytan Bakshy et. al (juni 2015): Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. I Science, Vol. 348, Issue 6239, s. 1130-1132

Undersøgelser af relevans

- Alessandro Bessi et. al. (august 2016): Users Polarization on Facebook and Youtube. I PLOS s. 1-24

- Levi Boxell et. al. (Marts 2017): Is the internet causing political polarization? Evidence from demographics. I NBER Working Papers 23258, National Bureau of Economic Research, Inc.

En undersøgelse om danskernes vaner foretaget af ITU-universitetet: https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2017/forestillingen-om-facebooks-ekkokamre-er-overdrevet 

Litteratur

 - Vincent F. Hendricks (2016): Spræng boblen. Gyldendal. København

 

Opgave: Fanget i en boble

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

- Vicario, M. D. et. al. (4. December 2015): The spreading of misinformation online. I PNAS, s. 1-6.

- Eytan Bakshy et. al (juni 2015): Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. I Science, Vol. 348, Issue 6239, s. 1130-1132

Undersøgelser af relevans

- Alessandro Bessi et. al. (august 2016): Users Polarization on Facebook and Youtube. I PLOS s. 1-24

- Levi Boxell et. al. (Marts 2017): Is the internet causing political polarization? Evidence from demographics. I NBER Working Papers 23258, National Bureau of Economic Research, Inc.

En undersøgelse om danskernes vaner foretaget af ITU-universitetet: https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2017/forestillingen-om-facebooks-ekkokamre-er-overdrevet 

Litteratur

 - Vincent F. Hendricks (2016): Spræng boblen. Gyldendal. København

- Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard (2017): Fake News - Når virkeligheden taber. Gyldendal

Diskussion: Sneboldeffekten

  

Litteratur

- Scott Stratten og Alison Kramer (2012): The Book of Business Awesome/The Book of Business Unawesome. John Wiley & Sons, New Jersey 

Til Kommunikation og kildekritik

 Diskussion: Konspirationsteorier og alternative forklaringer

 

Undersøgelser af relevans

- Chapman University: What aren't they telling us: https://blogs.chapman.edu/wilkinson/2016/10/11/what-arent-they-telling-us/

Wikipedia om forskellige Opinion Polls om 9/11 Conspiracy Theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polls_about_9/11_conspiracy_theories

Litteratur

- Rikke Louise Alberg Peters: Konspirationsteorier og alternative forklaringer i historieundervisningen, i Historie – didaktik, dannelse og bevidsthed Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Bind 1 

- Vicario, M. D. et. al. (4. December 2015): The spreading of misinformation online. I PNAS, s. 1-6.

- Bob Brotherton (2015): Suspicious minds: Why we believe conspiracy theories, Bloomsbury Publishing

Podcast med Bob Brotherton og Chris French om konspirationsteorier: The Gurdian: https://www.theguardian.com/science/audio/2015/nov/13/conspiracy-theories-david-icke

Video med Bob Brotherton og Chris French om konspirationsteorier fra CFI UK Conspiracy Theories Conference i 2011. https://www.youtube.com/watch?v=V6s_Jw3RU9g&t=2976s

Tema på Videnskab.dk om konspirationsteorier

 

Diskussion: Fake News og misinformation

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

- Andrew Guess et.al (2018): Selective Exposure to Misinformation: Evidence from the consumption of fake news during the 2016 U.S. presidential campaign, i European Research Council, 9. januar

Undersøgelser af relevans

 En undersøgelse om danskernes vaner foretaget af ITU-universitetet: https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2017/forestillingen-om-facebooks-ekkokamre-er-overdrevet 

Litteratur

- Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard (2017): Fake News - Når virkeligheden taber. Gyldendal 

- Michael Brask (2015): Ondskabens film - Nazisternes antisemistiske propaganda, SPITZEN Publish

- Bjerre-Poulsen, Niels (2018): Løgnens strategi I: Raeson, Vol. 33, No. 1/2018, 2018, p. 24-32. 

- Vidya Narayanan et. al (2018): Polarization, Partisanship and Junk News Consumption over Social Media in the US i Data Memo no. 1/2018

- Phil Howard, Sam Woolley, and Ryan Calo (2017): Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 election i the Journal of Information Technology and Politics

- Samantha Bradshaw and Phil Howard (2018): Why Does Junk News Spread So Quickly Across Social Media? i Knight Foundation

 

Til Deltager og producent

Diskussion: Snap, du er på! - et øjeblik eller for evigt? 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

Undersøgelse foretaget af Danmarks Radio i 2017 blandt skoleledere vedr. online mobning: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skoleledere-oplever-mange-tilfaelde-af-digital-mobning

Norsk undersøgelse foretaget i forbindelse med Bruk Hue- kampagnen i 2016: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/42Gzg/mobbeundersoekelse-snapchat-er-den-nye-mobbekanalen

Undersøgelse foretaget af WHO om den globale selvmordsrate på DR nyheder i 2014: https://www.dr.dk/nyheder/udland/en-person-begaar-selvmord-hvert-40-sekund

Undersøgelse om sammenhæng mellem digital mobning og selvmordstanker i Dagens.dk, 2015: http://www.dagens.dk/nyheder/hver-femte-teenager-bliver-mobbet-paa-sociale-medier

Litteratur

Apps som man skal være opmærksomme på i forhold til mobning iflg. artikel på Danmarks Radio: https://www.dr.dk/levnu/boern/digital-mobning-de-her-seks-apps-skal-du-kende-som-foraelder

Børns Vilkår og Trygfonden (2017): Temarapport 2017: Mobning - Svigt af børn i Danmark

Opgave: Fanget på kamera

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

- Sikkerhedsbranchens bud på hvor mange overvågningskameraer der er i Danmark: Security world Market (2016):  https://www.securityworldmarket.com/dk/Nyheder/Erhvervsnyheder/15-millioner-tv-overvagningskameraer-i-danmark#.WuGFrtNubxU

 

Opgave: At være mig selfie - iscenesættelse og persondyrkelse

 

Litteratur

- Bent Fausing (2015): Self-mediaThe self, the face, the media and the selfies i Triade. Communicao, cultura e media, vol 3, no. 1 2015

Interview med Bent Fausing i Kommunikationsforum: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/selfies-og-jagten-paa-anerkendelse

Interview med Bent Fausing i Costume: http://costume.dk/kultur/derfor-elsker-alle-selfies

Om undersøgelser foretaget af You Gov: https://www.kristeligt-dagblad.dk/familieliv/selfiekulturen-truer-unges-selv

 

Opgave: Et kig på etik

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

Adam D. I. KramerJamie E. Guillory & Jeffrey T. Hancock (2014): Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks 

Litteratur

- Lumi Zuleta & Rasmus Burkal (2017): Hadefulde ytringer i den offentlige debat i Rapport fra Institut for menneskerettigheder Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

 - Vincent F. Hendricks (2016): Spræng boblen. Gyldendal. København

Diskussion: Pranks og Jokes på Youtube

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

Undersøgelse fra verdensorganisationen WHO, der peger på, at danske børn er blandt dem, der bruger mindst tid med venner. Statens folkesundhedsinstitut: http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/11_2016.aspx

 

 

Nettets vildveje

Medierådet

Nettets vildveje Medierådet

Onlinemagasinet ”Nettets Vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” 

 

… belyser begreber, processer og virkemidler, der kan understøtte og opildne til ekstremistiske eller kriminelle ytringer og adfærd, der undergraver demokratiet. Magasinet søger at skabe forståelse for internettets maskinrum og de psykosociale mekanismer der kan ligge til grund for at særligt unge mennesker kan blive draget mod ekstreme grupper og miljøer.

 

Formålet med magasinet er at gøre forældre, lærere, pædagoger og andre med kontakt til unge opmærksomme på risici og faldgruber i forbindelse med unges færden online og at støtte de unge i tryg og kritisk adfærd på nettet.

 

Nettets Vildveje er udarbejdet af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

På "Omtanke Online" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt, og bruges primært til trafikmåling.