Vejledning for

Erhvervsuddannelser

Omtanke Online er et digitalt læremiddel, der har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klasserummet og gennem undervisningen at give eleverne redskaber til at begå sig online med omtanke med vægt på

  • at skærpe elevers kommunikations- og kildekritiske sans 
  • udvikle elevers etiske forståelse.
  • styrke elevers digitale dannelse og robusthed 
  • styrke den enkelte elevs og klassens digitale trivsel 

Hvad er omtanke online?

Hvad er omtanke online?

 

Hvad er omtanke online?

 

Omtankeonline.dk er et digitalt læremiddel med 4 temaer, der som titlen indikerer handler om, som elev at blive bedre til at begå sig online med omtanke.

Omtanke handler om, at tænke sig om eller gøre sig overvejelser eventuelt på forhånd (ordbog). Omtanke kan forstås som det:

 

- at tænke på andre, at tage hensyn, være omsorgsfuld el. udvise ansvarlighed.  

 

Eller omtanke kan være:

 

- betragtning, betænkning, betænksomhed, eftertanke, eftertænkning, overlæg, overvejelse, sindighed, refleksion

 

På den måde har omtanke en dobbeltbetydning ved både at indeholde et etisk og et rationelt ærinde og det er netop denne dobbeltbetydning, der er vigtig at sætte på spil, når vi færdes online.

 

Digital dannelse

stockvault hand on computer mouse147460

Foto: Stockvault.net

 

Digital dannelse kommer i stigende grad på dagsordenen i samfundsdebatten. Men hvad er forskellen på digital dannelse, almen dannelse og demokratisk dannelse? Det er ofte svært at sætte skarpe skel. I dette læremiddel handler digital dannelse om at kunne begå sig med omtanke online. Med dette menes der, det at kunne begå sig socialt og etisk ansvarligt online såvel som offline. På den ene side handler det om at være  kritisk bevidst og have en sund skepsis i forhold til de informationer, budskaber og virkeligheder man møder online. På den anden side handler det om at kunne tænke og praktisere indlevelse og empati overfor de mennesker, man møder både i den online- og offlineverden. Desværre ser vi i disse år en del uheldige vaner og adfærd på de sociale medier både blandt, børn, unge og voksne med tilsværtning og hårdt sprog mod andre, online mobning og deling af billeder uden samtykke. Ikke sjældent sker det, at denne adfærd får konsekvenser og slår rod hos den enkelte, det går udover, som en negativ følgesygdom. 

 

 

Temaerne


 To overordnede temaer er valgt til at danne ramme om den indholdsmæssige del af omtankeonline.dk. Disse forholder sig til de respektive mål indenfor de to grundforløb:

  • Dansk (Se mere i vejledningen til dansk)
  • Samfundsfag (Se mere i vejledningen til samfundsfag)

 

Skaermbillede 2017 12 12 kl. 09.12.02

Sociale medier, sociale virkeligheder

Indhold

Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras. De danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret deres nyheds- og informationsflow fra customized nyhedsfeeds og reklamer samt oplever onlinedebatter ud fra egne og venners likes og delinger. Dette kan bevirke at virkelighedsopfattelser udvikles, forhandles og forstærkes via sociale medier uden dybereliggende teknologisk forståelse for sociale mediers funktionsmåder, uden større opmærksomhed på ophav, tendens og interesser og eventuelt “farvet” af diverse debattråde og personalized links.

Tema

Temaet arbejder især ud fra en kritisk dimension i forhold til

  • de sociale mediers funktionsmåde - hvilke konsekvenser eksempelvis likes  og delinger har
  • mere eller mindre synlige teknologiske eller menneskelige mekanismer bag budskaber og påvirkninger online
  • Forholdet mellem budskaber og virkemidler på de sociale medier
  • værktøjer til at analysere, fortolke og gennemskue påvirkninger, effekter og budskaber på sociale medier

 

 

Kommunikation og kildekritik

Indhold

Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men også som tiltrækkende virkemidler i forhold til at fremme budskaber af mere radikal og ekstremistisk karakter. Børn og unge eksponeres dagligt via deres færden på internettet og de sociale medier, for påvirkninger ud fra forskellige interesser. Dette kræver en evne til at kunne forholde sig distanceret og kritisk til det man hører og ser. At inddrage forskellige kommunikations- og kildekritiske værktøjer i den forbindelse kan være vigtige midler til at komme bag om budskaber.

Tema

Temaet arbejder især ud fra en kritisk dimension i forhold til

 • at genkende, analysere og forholde sig kildekritisk og få forståelse for mekanismerne bag propaganda, konspirationer og mere generelle manipulationer online
 • At arbejde med kommunikationsredskaber med henblik på at kunne analysere og fortolke intentioner og ophavssituationer bag online budskaber

 

 

Af Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Dansk

Grundfag

Dansk Grundfag

Grundforløb EUD/ EUX

 

Børn og unge i dag konsumerer ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

Kommunikativ kompetence - it- og mediekompetence i dansk

 

Eleven skal i dansk udvikle sociale, fortolkningsmæssige og kommunikative kompetencer.

Alle tre kompetencer er vigtige at beherske, når man færdes på nettet. Under kommunikativ kompetence hører det, som Jeppe Bundsgaard (Kommunikationskritiske kompetencer) kalder kommunikationskritisk kompetence, hvilket vil sige, at man er i stand til at tage stilling til de mange forskellige teksttyper, man møder på nettet.

Kommunikationskritisk kompetence er en kritisk indstilling til sprog og handlinger, der er udgangspunkt for og skabes igennem systematisk opmærksomhed på eget og andres sprog og handlinger med henblik på at blive bevidste om, hvordan vi selv og andre 

 

- skaber verdensopfattelser

- handler gennem sprog

- forsøger at få hinanden til at handle

- subjektpositionerer og skaber relationer

 

For på den måde at kunne deltage engageret, selvstændigt, velovervejet og demokratisk i udviklingen af lokale, regionale, nationale og globale fællesskaber gennem en indlevelsesfuld villighed og åbenhed til at give og selv modtage kritik konstruktivt. (Bundsgaard, 2009, p.18)

Danskfaget på erhvervsuddannelserne har de kulturelle og kommunikative kompetencer som omdrejningspunkt og har fokus på at styrke elevernes forudsætninger for kommunikation og samarbejde i samfundet og dagligdagen. Danskfagets metoder i erhvervsuddannelser og læremidlet omtankeonline.dk har som helhed til formål at styrke elevernes analytiske og kritiske beredskab, til at kunne løse og møde udfordringer i samfund og dagligdag og hermed også online. Der er fokus på følgende kompetenceområde:

 

Kommunikation

 

Niveau F

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau E

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau C

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling

Undervisningens indhold

 

Undervisningen retter sig mod kernestof og supplerende stof indenfor danskfagets kompetenceområde kommunikation på EUD og EUX. Undervisningen med omtankeonline.dk som omdrejningspunkt anbefales bygget op af tre faser: En introduktionsfase, en undersøgelsesfase og en konsolideringsfase. Formålet er at skabe en progression ud fra elevernes egne oplevelse og erfaringer med at kommunikere på nettet til en mere nuanceret og faglig vurdering af kritisk og etisk forsvarlig kommunikation på de sociale medier. Afslutningsvis skal eleverne selvstændigt arbejde med det faglige stof med henblik på konsolidering. Stoffet henvender sig primært til niveau E, D og C på EUD og niveau C til EUX forløbene, men der ville sagtens kunne trækkes tråde til andre niveauer, eksempelvis målet for niveau F under kommunikation 

-  Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

 (Retsinformation.dk, Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne)

I opgaverne arbejdes der med

 

  • Kommunikationsanalyse
  • Kommunikative strategier
  • Multimodal kommunikation og repræsentationsformer
  • Argumentationsanalyse
  • Fremstilling og præsentation

 

Læremidlet består at to overordnede temaer, hvor temaet Sociale medier, sociale virkeligheder fortrinsvis henvender sig til grundfaget i dansk, mens Kommunikation og kildekritik henvender sig til grundfaget samfundsfag. Men begge temaer lægger op til en tværfaglig tilgang og kan benyttes af begge og andre fag. Nedenfor vil der dog kun være vejledning til opgaverne under temaet Sociale medier, sociale virkeligheder.

 

Vejledninger til opgaver 

 

Sociale medier, sociale virkeligheder Tryk her
Kommunikation og kildekritik Tryk her

 

Dilemmaterning (Storycube)

 

Terningen "Story Cube" indeholder en række primært etiske dilemmaer som kan diskuteres frit i klassen som en del af klassens samlede opstart eller opsamling eller blot som en del af gruppearbejdet. Terningen kan også fungere som en del af elevernes skriftlige fremstilling som en slags igangsætning. Det kan eventuelt stilladseres yderligere i forhold til at give eleverne bestemte roller og nedsætte et debatpanel (se nedenfor) eller arbejde med en slags matrix-gruppeinddeling, hvor de elever der har fået tildelt rollerne også klædes på af en gruppe.

 

 

Af Lene Illum Skov og Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Samfundsfag

Grundfag

Samfundsfag Grundfag

Grundforløb EUD/ EUX

 

Børn og unge i dag konsumerer ikke bare medierne, men benytter dem aktivt på mange forskellige måder. Vi befinder os i en tid hvor internettet præsenterer mange nye kommunikationsplatforme, hvilket giver nye måder og muligheder til at kommunikere online med hele verden. Det bliver derfor mere end nogensinde nødvendigt at kunne begå sig med omtanke på nettet, og være i stand til at forholde sig kritisk til den store mængde af input man støder på, når man færdes på nettet.

Kritisk tænkning handler i denne optik om reflekteret at kunne tage stilling på baggrund af viden om samfundet og om samfundsmæssige sammenhænge. Kritisk tænkning handler derfor om at undersøge informationer grundigt, inden vi fælder en dom, for på den måde at træffe reflekteret og velovervejet slutninger. Kildekritik, problembaseret og undersøgende tilgange er her en væsentlig dimension i opbygning af elevers kritiske tænkning, ræsonnering og refleksion i samfundsfag. 

Formålet med samfundsfaget er at eleven 

- "udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationaliseret og foranderlig omverden". (Retinformation.dk)

Dette skal bl.a. ske ved at, der i undervisningen arbejdes på at styrke elevens samfundsmæssige og analytiske kompetencer samt udbygger demokratisk dannelse. 

Samfundsfaget på erhvervsuddannelserne er et levende fag, der inddrager aktuelle emner i undervisningen- og tager desuden sit afsæt i elevernes hverdag. Undervisningen skal bygge på samtale og dialog og her er omtankeonline.dk et oplagt læremiddel, der tager afsæt i aktuelle problemstillinger på sociale medier, hvor de unge også færdes og fordrer at undervisningen foregår dialogisk. Der er fokus på følgende kompetenceområder indenfor faget:

Undervisningens mål

 

Niveau F

Eleven kan

- formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde

- identificere forskellige mediers betydning for samfunds-debatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen

Niveau E

Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter

Niveau D

Eleven kan 

- diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter

demonstrere grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre

indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information

Niveau C

Eleven kan 

- diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter

anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde

opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge

 

Undervisningens indhold

 

Undervisningen retter sig mod kernestof og supplerende stof indenfor samfundsfagets kompetenceområder politik og sociologi på EUD og EUX. Undervisningen med omtankeonline.dk som omdrejningspunkt anbefales bygget op af tre faser: En introduktionsfaseen undersøgelsesfase og en konsolideringsfase. Formålet er at skabe en progression ud fra elevernes egne oplevelse og erfaringer med at kommunikere på nettet til en mere nuanceret og faglig vurdering af kritisk og etisk forsvarlig kommunikation på de sociale medier. Afslutningsvis skal eleverne selvstændigt arbejde med det faglige stof med henblik på konsolidering. Stoffet henvender sig primært til niveau F, E, D og C på EUD og niveau C til EUX forløbene. 

Temaer og opgaver berører følgende kernestof

 

Politik

Mediernes politiske funktion, herunder betydningen af sociale medier (F)

- De enkelte politiske partiers standpunkter samt ideologiske udgangspunkter (D)

- Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra centrale politiske ideologier (C)

- Politiske institutioner og beslutningsprocesser samt mediernes indflydelse (C)

 

Sociologi

Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde (F)

- Samfundsudvikling og socialiseringsmønstre (D)

- Sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse (D)

- Samfundsudvikling, socialiseringsmønstre og menneskers handlinger i sociale sammenhænge (C)

 - Sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse (C)

 

Der arbejdes med

 

  • kildekritik
  • propagandateknikker
  • konspirationsteorier
  • fake news

 

Læremidlet består at to overordnede temaer, hvor temaet Kommunikation og kildekritik fortrinsvis henvender sig til grundfaget i samfundsfag, mens Sociale medier, sociale virkeligheder henvender sig til grundfaget dansk. Men begge temaer lægger op til en tværfaglig tilgang og kan benyttes af begge og andre fag. Nedenfor vil der dog kun være vejledning til opgaverne under temaet Kommunikation og kildekritik.

Vejledninger til opgaver 

 

Sociale medier, sociale virkeligheder Tryk her
Kommunikation og kildekritik Tryk her

 

Dilemmaterning (storycube) i samfundsfag

 

Terningen "Story Cube" indeholder en række primært etiske dilemmaer som kan diskuteres frit i klassen som en del af klassens samlede opstart eller opsamling eller blot som en del af gruppearbejdet. Terningen kan også fungere som en del af elevernes skriftlige fremstilling som en slags igangsætning. Det kan eventuelt stilladseres yderligere i forhold til at give eleverne bestemte roller og nedsætte et debatpanel (se nedenfor) eller arbejde med en slags matrix-gruppeinddeling, hvor de elever der har fået tildelt rollerne også klædes på af en gruppe

 

Af Lene Illum Skov og Hildegunn Juulsgaard Johannesen 

Blog og Padlet i undervisningen

Blog og Padlet i undervisningen

Bloggen som genre - Lav en blog

 

Blog stammer fra ordet weblog. En blog er et forum på nettet, hvor man kan dele sine tanker og holdninger om et givent emne med andre interesserede, og for det meste er det muligt for de, der følger bloggen, at kommentere på indlæggene.

Når eleverne skal dele deres meninger og diskutere forskellige holdninger til materialet på Omtanke online kan det være en god ide at lave klassens blog. Ved at lave en fælles blog i undervisningen får eleverne mulighed for at lære at agere med omtanke på nettet, så de udvikler sig til ansvarsfulde og kritiske brugere af nettet – samtidigt med at de arbejder med det faglige stof. Eleverne får i samarbejde bearbejdet deres faglige læring, og de kommunikerer i en meningsfuld sammenhæng.

Langt de fleste elever vil allerede kende til genren, mange følger forskellige blogs, og nogle har måske prøvet at blogge. Der findes mange muligheder på nettet, når klassen skal lave sin egen blog. Se fx:

http://www.webdesigner.dk/wordpress-blog

Padlet til dialog og samarbejde

 

Padlet er en hjemmeside, der fungerer som en fælles interaktiv opslagstavle, hvor klassen kan dele informationer, med inddragelse af flere modaliteter - tekst, billede, lyd, video. Padlet gør det desuden muligt via et fælles link, at alle i klassen kan skrive og dermed kollaborere med indholdet på padletten uanset om de sidder med en computer, tablet eller smartphone. Samtidig med kan alle elevernes processer følges på den samlede tavle.

I praksis fungerer det således, at du på Padlet opretter og forbereder en  væg og der generes et link. Linket  til den væg, du har oprettet på padlet udleveres efterfølgende til eleverne. Eleverne kan undervejs i dit oplæg eller som en del af opgaveløsningen skrive direkte ind på væggen med deres tanker og ideer. Diskussionen kan derfor kører på Smartboarded undervejs via din computer. På den måde kan hele klassen følge med i inputs undervejs i forløbet. 

Værktøjet er derfor særlig egnet til fælles dialog og samarbejde og kan bruges på tværs af hele omtankeonline.dk's indhold - diskussioner, opgaver, redskaber, video etc. Værktøjet vil kunne vise sig at få inddraget elever i diskussionen, som måske er mere forbeholdne ved at deltage i diskussioner mundtligt på klassen. 

Padlet er gratis at benytte. 

https://padlet.com/ 

 

 

Af Lene Illum Skov og Hildegunn Juulsgaard Johannesen

 

Didaktik og forandringsmodel

Didaktik og forandringsmodel

 

Omtanke online

 

At have omtanke online kræver en særlig evne til at kunne genkende, analysere og forholde sig til de mange måder og virkemidler der tages i brug, når vi bliver forsøgt påvirket online. Men også  at have forståelse for og kunne reflektere over samt handle etisk korrekt i forhold til vores egne handlinger;  hvordan vi skaber fortællinger om os selv og andre på, og hvordan vi herigennem selv er med til at skabe og pådutte bestemte livsopfattelser og verdensbilleder.Online distribution af fortegnede fjendebilleder, propagandistiske budskaber og manipuleret information- og virkeligheder, kræver derfor både en kritisk og etisk fordring af skolen i forhold til at styrke elevernes overordnede kommunikationskritiske kompetencer.

Omtankeonline.dk stræber efter at udvikle og understøtte elevernes kompetencer til kritisk tænkning og etisk handling gennem undervisningen, blandt ved hjælp af dialog at udstyre eleverne med værktøjer til

  • at kunne genkende, analysere og forholde sig kildekritisk til online ophav og ophavssituationer
  • at kunne genkende, analysere og forholde sig til forskellige aktørers brug af online kilder, informationer og situationer med specifikke formål for øje.
  • at kunne genkende, fortolke og forholde sig til de grundlæggende mekanismer og virkemidler bag online propaganda og konspirationsteorier
  • at fortolke, analysere og reflektere over egne og andres online verdensbilleder og versioner af samfundet
  • At arbejde dialogbaseret og produktivt i forhold til at reflektere over egen rolle som online deltager og producent

Med omtankeonline.dk ønsker vi at animere til børn og unges respekt og tolerance for andre samt deres evne til være kritisk tænkende og etisk reflekterende i forhold til online informationer, holdninger og handlinger. Vi ønsker at ramme målgruppen i en indlevende og empatisk tone samtidig med at være oplysende og dialogskabende uden at blive “belærende”. 

Valg af indhold

 

Valg af indhold og stof i undervisningen tager afsæt i

  • metaforer/symbolik/ allegorier i forhold til at appellere til elevernes scenariekompetencer (empati, fortællinger og scenarier) som en del af en narrativ og etisk dimension
  •  autentiske spørgsmål ved at forholde sig kommunikationskritisk til historiske og samfundsmæssige trends og tendenser (Problemorientering, problemløsning og ræsonnement).

 

Didaktisk løsning

 

Den didaktiske løsning til at udvikle og understøtte elevernes etiske - kommunikationskritiske - dialogiske handlekompetencer udmøntes både i omtankeonline.dks faglige indhold men også i den didaktiske tilgang (didaktiske principper) og strategi (didaktiske metoder), som vi ønsker at den enkelte lærer tager med i sine didaktisk overvejelser. Nedenfor er disse principper og metoder nævnt:

Didaktiske principper

Det flerstemmige klasseværelse

 • Bringe elever i dialog med hinanden og stoffet 
 • Dele “kontrollen” i klassen ved at arbejde aktivt med dialog 
 • Stille autentiske spørgsmål og udnytte elevsvar konstruktivt i undervisningen 

Den aktive elev

 • Give plads til eksperimentel og undersøgende praksis 
 • Lade eleverne lære “med egen krop” gennem produktion og argumentation
 • Lade eleverne arbejde med problemløsning med afsæt i egne erfaringer og refleksion

Den etiske fordring

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” (Løgstrup, 1962) 

 • At elever interagerer med hinanden og med stoffet ud fra principper bag den etiske fordring 
 • At arbejde med empati og scenarier ved at lade elever leve sig ind i andres situationer 
 • At arbejde med dilemmaer og det at træffe valg 

Kritisk tænkning

 - At præsentere elever for forskellige redskaber, begreber og modeller, der kan styrke deres fortolknings- og vurderingsevner 

- At præsentere eleverne for flere vinkler og synspunkter for en sag gennem fælles forhandling og flere perspektiver 

 • At illustrere pointer som rummer flere fortolkningsmuligheder 

Didaktiske metoder

 

Flerperspektivistisk

- At behandle et tema i undervisningen ved at benytte sig af flere vinkler og synspunkter både fagligt, teoretisk og i praksis 

 

Problembased

- At forholde sig kritisk i undervisningen og finde mulige fortolkninger og løsningsforslag til faglige og hverdagslige online udfordringer sammen med eleverne

 

Scenariebaseret

- Gennem undervisningen at få elever til at kunne leve sig ind i andres sted ved at “gennemspille” forskellige perspektiver, valgmuligheder og handlingsforløb  


Forandringsmodel

 

Læremidlet peger på 4 overordnede kompetenceområder, som dermed sigter mod et langsigtet resultat, nemlig at styrke elevernes modstandskraft mod negative påvirkninger online og dermed kunne begå sig online med Omtanke. Kompetence forstås i nærværende sammenhæng, som definitionen i Jeppe Bundsgaard (2009), som har hentet deres inspiration fra den internationale forskningsgruppe DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) under OECD:

“Kompetence er at vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringer i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt - og at ville håndtere disse udfordringer (dvs. at have kræfterne til det (energi), synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik)).

Kilde: Bundsgaard, Jeppe m.fl.  (2009): Kompetencer i dansk, Hans Reitzels Forlag

Kommunikationskritiske kompetencer

Eleven skal kunne

 •  vurdere, fortolke og forstå bagvedliggendede sammenhænge i kommunikation samt vurdere disse sammenhænges betydning for konteksten og på baggrund heraf undersøge og begrunde, hvorfor noget ser ud som det gør.    

 

Dialogiske kompetencer

Eleven skal kunne

- argumentere indsigtsfuldt og i dialog med andre og kunne sætte sin argumentation og forståelse i relation til egne og andres ophav og ophavssituation 

 

Etiske kompetencer

Eleven skal kunne


-  vurdere, fortolke og forstå en situation hvori mennesker står i relation til hinanden og herudfra tage stilling og handle på vegne af andre og til det fælles gode 

 

Handlekompetencer

Eleven skal kunne

 

-  handle med afsæt i refleksiv stillingtagen og på 

den baggrund at kunne deltage i kontruktive handlinger, der har til formål at forandre mod et fælles gode 

 

En samlet forandringsmodel for omtankeonline.dk indeholder de mekanismer og didaktiske strategier, der peger henimod de 4 overordnede kompetencemål, som ifølge modellen udstyrer eleverne med de fornødne kompetencer til at kunne begå sig Online med Omtanke.

laerervejledning forandringsmodel

Se den samlede model 

Tryk her

Litteratur til opgaverne

centrale undersøgelser og værker

Litteratur til opgaverne centrale undersøgelser og værker

Til sociale medier, sociale virkeligheder 

 

Diskussion: Spøgelset i maskinen - algoritmer på de sociale medier

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

- Vicario, M. D. et. al. (4. December 2015): The spreading of misinformation online. I PNAS, s. 1-6.

- Eytan Bakshy et. al (juni 2015): Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. I Science, Vol. 348, Issue 6239, s. 1130-1132

Undersøgelser af relevans

- Alessandro Bessi et. al. (august 2016): Users Polarization on Facebook and Youtube. I PLOS s. 1-24

- Levi Boxell et. al. (Marts 2017): Is the internet causing political polarization? Evidence from demographics. I NBER Working Papers 23258, National Bureau of Economic Research, Inc.

En undersøgelse om danskernes vaner foretaget af ITU-universitetet: https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2017/forestillingen-om-facebooks-ekkokamre-er-overdrevet 

Litteratur

 - Vincent F. Hendricks (2016): Spræng boblen. Gyldendal. København

 

Opgave: Snap du er på! Fanget på kamera

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

Undersøgelse foretaget af Danmarks Radio i 2017 blandt skoleledere vedr. online mobning: https://www.dr.dk/nyheder/indland/skoleledere-oplever-mange-tilfaelde-af-digital-mobning

Norsk undersøgelse foretaget i forbindelse med Bruk Hue- kampagnen i 2016: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/42Gzg/mobbeundersoekelse-snapchat-er-den-nye-mobbekanalen

Undersøgelse foretaget af WHO om den globale selvmordsrate på DR nyheder i 2014: https://www.dr.dk/nyheder/udland/en-person-begaar-selvmord-hvert-40-sekund

Undersøgelse om sammenhæng mellem digital mobning og selvmordstanker i Dagens.dk, 2015: http://www.dagens.dk/nyheder/hver-femte-teenager-bliver-mobbet-paa-sociale-medier

- Sikkerhedsbranchens bud på hvor mange overvågningskameraer der er i Danmark: Security world Market (2016):  https://www.securityworldmarket.com/dk/Nyheder/Erhvervsnyheder/15-millioner-tv-overvagningskameraer-i-danmark#.WuGFrtNubxU

Litteratur

Apps som man skal være opmærksomme på i forhold til mobning iflg. artikel på Danmarks Radio: https://www.dr.dk/levnu/boern/digital-mobning-de-her-seks-apps-skal-du-kende-som-foraelder

Børns Vilkår og Trygfonden (2017): Temarapport 2017: Mobning - Svigt af børn i Danmark


Diskussion: Pranks og jokes på YouTube

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

Undersøgelse fra verdensorganisationen WHO, der peger på, at danske børn er blandt dem, der bruger mindst tid med venner. Statens folkesundhedsinstitut: http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/11_2016.aspx

Diskussion: Sneboldeffekten

Litteratur

- Scott Stratten og Alison Kramer (2012): The Book of Business Awesome/The Book of Business Unawesome. John Wiley & Sons, New Jersey 

Til Kommunikation og kildekritik

 Diskussion: Konspirationsteorier og alternative forklaringer

 

Undersøgelser af relevans

- Chapman University: What aren't they telling us: https://blogs.chapman.edu/wilkinson/2016/10/11/what-arent-they-telling-us/

Wikipedia om forskellige Opinion Polls om 9/11 Conspiracy Theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polls_about_9/11_conspiracy_theories

Litteratur

- Rikke Louise Alberg Peters: Konspirationsteorier og alternative forklaringer i historieundervisningen, i Historie – didaktik, dannelse og bevidsthed Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Bind 1 

- Vicario, M. D. et. al. (4. December 2015): The spreading of misinformation online. I PNAS, s. 1-6.

- Bob Brotherton (2015): Suspicious minds: Why we believe conspiracy theories, Bloomsbury Publishing

Podcast med Bob Brotherton og Chris French om konspirationsteorier: The Gurdian: https://www.theguardian.com/science/audio/2015/nov/13/conspiracy-theories-david-icke

Video med Bob Brotherton og Chris French om konspirationsteorier fra CFI UK Conspiracy Theories Conference i 2011. https://www.youtube.com/watch?v=V6s_Jw3RU9g&t=2976s

Tema på Videnskab.dk om konspirationsteorier

 

Diskussion: Fake News og misinformation

 

Undersøgelser, der refereres til i opgaven

- Andrew Guess et.al (2018): Selective Exposure to Misinformation: Evidence from the consumption of fake news during the 2016 U.S. presidential campaign, i European Research Council, 9. januar

Undersøgelser af relevans

 En undersøgelse om danskernes vaner foretaget af ITU-universitetet: https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2017/forestillingen-om-facebooks-ekkokamre-er-overdrevet 

Litteratur

- Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard (2017): Fake News - Når virkeligheden taber. Gyldendal 

- Michael Brask (2015): Ondskabens film - Nazisternes antisemistiske propaganda, SPITZEN Publish

- Bjerre-Poulsen, Niels (2018): Løgnens strategi I: Raeson, Vol. 33, No. 1/2018, 2018, p. 24-32. 

- Vidya Narayanan et. al (2018): Polarization, Partisanship and Junk News Consumption over Social Media in the US i Data Memo no. 1/2018

- Phil Howard, Sam Woolley, and Ryan Calo (2017): Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 election i the Journal of Information Technology and Politics

- Samantha Bradshaw and Phil Howard (2018): Why Does Junk News Spread So Quickly Across Social Media? i Knight Foundation

 Opgave: Ismernes utopier

Opgave: Online propaganda og propagandafilm

Nettets vildveje

Medierådet

Nettets vildveje Medierådet

Onlinemagasinet ”Nettets Vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” 

 

… belyser begreber, processer og virkemidler, der kan understøtte og opildne til ekstremistiske eller kriminelle ytringer og adfærd, der undergraver demokratiet. Magasinet søger at skabe forståelse for internettets maskinrum og de psykosociale mekanismer der kan ligge til grund for at særligt unge mennesker kan blive draget mod ekstreme grupper og miljøer.

 

Formålet med magasinet er at gøre forældre, lærere, pædagoger og andre med kontakt til unge opmærksomme på risici og faldgruber i forbindelse med unges færden online og at støtte de unge i tryg og kritisk adfærd på nettet.

 

Nettets Vildveje er udarbejdet af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

På "Omtanke Online" bruger vi cookies for at give dig en bedre oplevelse.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt, og bruges primært til trafikmåling.